Reactie PSR op brief Raad voor financiële verhoudingen

Reactie Partij Souburg Ritthem (PSR) op brief Raad voor financiële verhoudingen (RFV).

Naar aanleiding van de brief van RFV rept de media over falend financieel beleid. Een tweede keer zou je niet verwachten. Maar ja hoor, het gesprek na het vorige rapport en brief heeft weinig bijgedragen. Ook nu bij het rapport over 2016 een keiharde insteek op de gemeente Vlissingen.

De Raad maakt vlak voor haar opheffen nog even een statement. Laat nog even haar tanden zien, spierballentaal. Geheel de vrijheid van deze Raad, maar de gemeente Vlissingen moet alles op financieel gebied bespreken met de artikel 12 inspecteurs van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) en toezichthouder provincie Zeeland. Een aantal zaken in de brief van de Raad vallen specifiek op.

9 punten
1. Geplande bezuinigingen achter op schema: de artikel 12 inspectie heeft in het rapport over 2016 al aangegeven dat de bezuiniging op personeel weinig realistisch is; de bezuinigingen op sport en cultuur hebben zoals afgesproken langere looptijden; clustervergelijkingen lopen nog evenals onderzoek naar door de gemeenteraad ingebrachte posities; alles in frequent overleg met de artikel 12 inspecteurs van het ministerie van BiZa en toezichthouder provincie.

2. OZB-tarieven naar 150%: de afspraak met de artikel 12 inspectie is gemaakt om te komen tot 150% in een groeimodel tot 2020; zonder resultaat van het onderzoek naar belangen van Rijkswege bij de aankoop van het Scheldekwartier is de OZB groei ingezet, maar de mate van belang van het Rijk kan nog wel eens verrassend groot zijn gezien de aankoopprijs van het terrein voor € 34 miljoen; dan zou sprake zijn van geen 150% maar 140%.

3. Normale exploitatie: in de brief wordt aangegeven dat voor de normale exploitatie sprake is van een positieve reserve van € 31,719 het probleem is dus nagenoeg geheel terug te brengen tot de grondexploitaties.

4. Eigen verantwoordelijkheid en aankoop Scheldekwartier: de gemeente is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de aankoop van het Scheldekwartier, maar volgens de RFV is duidelijk (?) dat het Rijk vanuit verschillende overwegingen (?) belang heeft gehad bij deze aankoop; door het Rijksbelang kan dus niet gesteld worden dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de aankoop en de daardoor ontstane financiële situatie; dit alles terwijl de artikel 12 inspecteurs pas een onderzoek hiernaar afronden in de 2e helft van 2017; het lijkt uiterst praktisch en tijdbesparend als de artikel 12 inspectie de feiten bij de RFV opvraagt.

5. Grondexploitaties: de accountant stelde een externe toets op de grondexploitaties verplicht om tot een algehele herziening te kunnen komen; de grondexploitaties werden naar realistische cijfers teruggebracht met het treffen van een grote voorziening als gevolg; de accountant heeft heel kritisch gekeken en nog een aantal relevante zaken voor aanpassing aangedragen; de artikel 12 inspecteurs van het ministerie van BiZa en de toezichthouder hebben akkoord gegeven; een eventueel noodzakelijke actualisatie is in de jaren 2023 en 2028 voorzien.

6. Precario: het in de brief gestelde over de precariobelasting lijkt niet juist te zijn, de incidentele boeking is akkoord door artikel 12 inspecteurs en toezichthouder provincie; van een plan maken om op te vangen lijkt dus geen sprake.

7. Krachtige regierol provincie: de provincie Zeeland wordt aangesproken op haar verantwoordelijkheid om de woningbehoefte in de regio af te stemmen; wat ons betreft is dit ook voor bedrijventerreinen van toepassing; de onderlinge concurrentie specifiek tussen Middelburg en Vlissingen is enorm, zo ook zijn de financiële belangen zwaarwegend; het grootste belang voor de provincie lijkt het voorkomen van een 2e artikel 12 gemeente op 13 Zeeuwse gemeenten.

8. Reserve Sociaal Domein: ook door de artikel 12 inspecteurs is aangegeven om deze reserve net als de andere reserves telkens kritisch te bezien op nut en noodzaak; de prognose voor de komende jaren geeft voor het Sociaal Domein behoorlijke tekorten aan; als er géén reserve mag zijn op welke andere manier kan de gemeente Vlissingen deze gaten, vooral veroorzaakt door Rijksbezuinigingen, opvullen met een uiterst beperkte nieuwe algemene reserve van € 2,5 miljoen; behoedzaamheid is gewenst.

9. Belofte over ondergrens van voorzieningen in relatie tot bezuinigingen: vanaf aanvang is aangegeven dat de gemeente Vlissingen op minimum niveau moet kunnen leveren wat voorzieningen betreft als andere gemeenten; forse ingrepen op sport en cultuur vragen al heel veel van onze inwoners; als volgens de RFV de eis is, bezuinig de gemeente Vlissingen kapot dan moet dat maar klip en klaar gezegd worden.

Gezond maken van de  gemeentelijke financiën
De Raad voor de financiële verhoudingen is geheel vrij om te schrijven wat de Raad wil, maar enige kennis van zaken in het dossier “Vlissingen artikel 12 gemeente” mag van dit orgaan zeker gevraagd worden. Enige nuance is op dit niveau een vereiste. Verificatie van gegevens is ook een logisch punt. Deze Raad zet een toon die volgens ons niet bijdraagt aan de gezamenlijke aanpak van de artikel 12 inspecteurs van het ministerie van BiZa, de provincie Zeeland als toezichthouder, het college van B&W en de gemeenteraad die zich allemaal buitengewoon genoodzaakt en verplicht voelen om zorg te dragen voor het weer op orde brengen en gezond maken van de gemeentelijke financiën. Het college van Burgemeester en Wethouders is, evenals de gemeenteraad, voortvarend aan de slag om de financiële puinhoop aan te pakken en op te ruimen.
Bron: Partij Souburg Ritthem

Lees ook:

Schulden en rente gemeente Vlissingen
Vlissingen vroeg de artikel 12-status eind 2014 aan, toen duidelijk was dat een toenmalige schuld van ruim 230 miljoen euro niet meer op te lossen was door bezuinigingen. De gemeente raakte steeds verder in de problemen doordat de rente op uitstaande schulden opliep. Lees verder

Artikel 12-rapport Vlissingen 2016
Rapport naar aanleiding van het verzoek van de gemeente Vlissingen voor een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds over het begrotingsjaar 2016. Zie het document hieronder.

Download
Vlissingen-artikel+12-rapport+2016-met+o
Adobe Acrobat document 1.9 MB

Reactie schrijven

Berichten: 0