Zeeuwse Kustvisie bijna afgerond

De Zeeuwse kust is van grote waarde. Het is een aantrekkelijk recreatiegebied, bevat mooie natuur en beschermt ons tegen water.

Om de kustkwaliteiten te beschermen, versterken en te ontwikkelen is de Zeeuwse Kustvisie opgesteld. Op 26 juni 2017 hebben alle partners de Kustvisie definitief gemaakt. Deze wordt de komende tijd voorgelegd aan de betrokken besturen. Als zij instemmen volgt na de zomer de ondertekening van het convenant.

Gedeputeerde Carla Schönknecht:
"De Kustvisie is gezamenlijk opgesteld en van ons allemaal! In de visie komt alles samen: toerisme, natuur en waterveiligheid. Naast het beschermen van onze natuur en stranden, kan de economie en de toeristische sector zich blijven ontwikkelen. Een resultaat waar ik erg trots op ben!"

Zeeuwse Kustvisie: een blik op de toekomst
Eind vorig jaar is de concept Zeeuwse Kustvisie door de samenwerkende partners onderschreven en volgde een consultatieronde bij de achterbannen. Resultaat van deze ronde is de afgelopen maanden besproken en verwerkt in een definitieve visie. In de Kustvisie staan de afspraken die gezamenlijk gemaakt zijn over wat er wel en niet kan aan de Zeeuwse kust. Drie opgaven staan centraal:

Veilig Zeeland en mooie stranden
Het strand, de duinen en de dammen garanderen de waterveiligheid. De natuur- en recreatiestranden bieden ruimte voor rust, natuur, beleving en vermaak voor inwoner en toerist. Extra locaties voor strandbebouwing zijn om deze kwaliteiten in balans te houden niet toegestaan.

Natuur beschermen en beleven
Bescherming en versterking van bestaande natuur en landschappen.  Er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande gebieden en in de natuurbeleving van de Zeeuwse natuurgebieden.

Toekomst recreatiesector
De recreatiesector stimuleren om de kwaliteit verder te verbeteren en het gevarieerde aanbod van de recreatiesector verder te versterken. Ook zijn speciale aandachtsgebieden benoemd. Hier liggen kansen om de kwaliteit van de kust in zijn geheel te ontwikkelen. Bij recreatieve ontwikkelingen moet er samenhang zijn tussen het recreatieterrein en het landschap.

Vervolgstap: ondertekening convenant
Om de Kustvisie definitief te maken en tot uitvoering over te gaan zijn uitgangspunten en acties in een convenant vastgelegd. Bijvoorbeeld dat alle partners de visie vertalen in eigen beleid en regelgeving. Bij de vertaling van de Kustvisie naar beleid, zullen inspraakmogelijkheden voor de Zeeuwse bevolking worden georganiseerd. Als alles volgens planning verloopt, ondertekenen de samenwerkende partners het convenant na de zomer.

Kustpact
Met de Zeeuwse Kustvisie komt Zeeland tegemoet aan de wens van minister Schultz. In het, samen met de minister gesloten Kustpact, hebben de kustpartijen afgesproken dat ze een kustvisie moeten opstellen. Zeeland is de eerste provincie die een Kustvisie heeft.

Samen sterk voor de Zeeuwse kust
De Kustvisie is een samenwerking van de Zeeuwse Noordzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, Rijkswaterstaat Zee & Delta, Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland.

Reactie schrijven

Commentaren: 0