Vlissingen krijgt in totaal € 85,6 miljoen vanuit Artikel 12 traject

In totaal krijgt de gemeente over de totale periode van 2015 tot en met 2029 een aanvullende bijdrage van € 85,6 miljoen.

Van deze bijdrage is € 8 miljoen voor achterstallig onderhoud en is al € 5,6 miljoen ontvangen voor de jaren 2015 en 2016. De bijdrage uit het gemeentefonds om de schuld te verminderen voor de komende jaren bedraagt € 72 miljoen. Zelf betaalt de gemeente in totaal € 28,2 miljoen. Daarnaast is er voor de gemeente nog een rentevoordeel, omdat de bijdragen eerder worden ontvangen dan begroot. Het Artikel 12 rapport is op 20 november 2018 naar de gemeenteraad van Vlissingen gestuurd. Het rapport is het advies van de Artikel 12 inspecteur aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris Financiën.

Traject
Het rapport gaat in op het traject dat de gemeente met de provincie heeft doorlopen, om de financiële situatie van de gemeente te verbeteren en de schulden af te bouwen. Dit is in goede samenwerking tussen de gemeente en de Artikel 12 inspecteur gebeurd. Het traject is erop gericht dat Vlissingen financieel weer op eigen benen komt te staan. Met de inzet van ingrijpende bezuinigingen op onder andere cultuur, sport en ook de eigen organisatie én de verhoging van het onroerende zaak belastingtarief brengt de gemeente de inkomsten en uitgaven meer in balans. Voor het onderdeel 'Sociaal Domein' heeft de gemeente voor 2019 een nieuw Artikel 12 traject aangevraagd.

Preventief toezicht provincie blijft
De gemeente heeft nog € 124,5 miljoen teveel aan schuld. Dit bedrag wordt in 10 jaar weggewerkt. De inspecteur stelt voor dat Vlissingen vanaf 2018 jaarlijks € 6 miljoen aanvullende bijdrage krijgt, tot en met 2029. Daarnaast moet de gemeente zelf jaarlijks € 2,6 miljoen bijdragen aan het terugbrengen van de schulden. Aan het einde van die periode heeft de gemeente dan weer een licht positieve algemene reserve en zijn de schulden teruggebracht naar een acceptabel niveau. Tot en met 2029 blijft de gemeente wel onder het preventief toezicht van de provincie, die de financiën van de gemeente en de afspraken met de Artikel 12 inspecteur zal monitoren. Naast de jaarlijkse bijdrage krijgt de gemeente een eenmalige vergoeding van € 8 miljoen voor achterstallig onderhoud van de kapitaalgoederen. Met deze bijdrage worden wegen, kades en openbaar groen opgeknapt.

Vinger aan de pols
In 2023 komt de Artikel 12 inspecteur terug en zal hij de financiën van de gemeente beoordelen om te kijken of we nog steeds op de goede weg zijn. In 2028 zal dat nog een keer gebeuren. Zo houdt het Rijk de vinger aan de pols. De gemeenteraad krijgt op 11 december 2018 een toelichting van de inspecteur BZK op het Artikel 12-rapport. Zowel de gemeenteraad als Gedeputeerde Staten van Zeeland moeten binnen 2 maanden op het rapport reageren. Het college van B&W is blij met de forse steun uit het gemeentefonds. Dit geeft tegelijkertijd de omvang van het probleem aan. Met het bedrag zijn niet alle problemen opgelost. Er komen nog diverse maatschappelijke opgaven aan. Zoals de klimaatdoelstellingen, waarin de gemeente moet investeren maar de middelen voor ontbreken.

Artikel 12 inspectierapport 2017-2018 (pdf bestand)

Download
Vlissingen artikel 12 inspectierapport 2
Adobe Acrobat document 1.4 MB

Reactie schrijven

Commentaren: 0