PAS artikel 44 D66 vragen aan College van Gedeputeerde Staten

Artikel 44 vragen ingediend door Statenlid Carl Schoor en ondersteund door de fractie van GL en PvdA. Vervolg op uitspraak Hof van Justitie EU over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Over de bij “Onderwerp” vermelde uitspraak van het Hof heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de Minister) op 20 november jl. een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Deze brief is op 22 november jl. door het college aan Provinciale staten gezonden. Voorts staat de brief van de Minister geagendeerd op de vergadering van de Commissie Ruimte van 11 januari 2019. In de brief van de Minister is onder het kopje “Voortzetting PAS” onder andere vermeld dat de betrokken overheden (gedeputeerde staten van provincies en de ministers van LNV en I&W) op 15 november jl. met elkaar hebben vastgesteld dat de toestemmingsverlening op grond van de PAS kan worden voortgezet binnen de kaders zoals die eerder door de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) zijn vastgesteld. Die toestemmingsverlening was aanvankelijk in afwachting van de uitspraak van het Hof aangehouden.

PAS-systematiek
De uitspraak van het Hof houdt kort gezegd in dat de PAS-systematiek als zodanig toelaatbaar is en dat daarop in beginsel toestemmingsbesluiten voor stikstofdepositie veroorzakende activiteiten kunnen worden gebaseerd. De wetenschappelijke onderbouwing van de PAS en de daarop gebaseerde maatregelen moeten wel voldoende zekerheid bieden dat de Natura 2000 gebieden geen schade ondervinden van activiteiten. Het Hof legt de lat voor de onderbouwing hoog. Die zekerheid moet al bij het maken van de passende beoordeling voldoende komen vast te staan. Dit geldt te meer omdat de natuur in Nederland op veel plaatsen niet in goede staat is door o.a. overbelasting met stikstof.

Brief Tweede Kamer
In de loop van dit jaar viel in de landelijke pers te lezen dat beschermings- en herstelmaatregelen, die in aanmerking zijn genomen bij de vergunningverlening vanaf 2015, lang niet alle de resultaten hebben behaald die bij de beoordeling werden verwacht. In de brief aan de Tweede Kamer is wel gewezen op de motiveringseisen van het Hof maar is niet ingegaan op de gevolgen die de eisen zouden kunnen hebben voor de wijze van beoordeling van aanhangige en toekomstige aanvragen.

Lees het hele document (PDF bestand)

Download
PAS artikel 44 D66 vragen aan College va
Adobe Acrobat document 63.9 KB

Reactie schrijven

Commentaren: 0