Wereldarmoede dag - Steeds meer mensen zijn genoodzaakt gebruik te maken van de voedselbank

Op 17 oktober is het wereldarmoede dag. Ooit ingesteld door de Verenigde Naties om ten minste een maal per jaar stil te staan, zowel mondiaal als lokaal, bij het feit dat heel veel mensen in armoede leven.

De Stichting Splinter Zeeland is opgericht met het doel om de armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Zij behartigt de belangen van mensen met een minimum inkomen en dat wordt steeds noodzakelijker. Want ondanks de economische groei stijgt het aantal mensen dat onder bewindvoering staat en tegelijkertijd steeds minder overhoudt. Steeds meer mensen zijn genoodzaakt gebruik te maken van de voedselbank. Er zijn verschillende maatschappelijke ontwikkelingen die een impact hebben op de situatie waarin mensen zich bevinden en die bepalend zijn voor een leven in armoede of niet. Het is een groot verschil of je wel of geen werk hebt, flexwerk of vast werk, gezond bent of niet en al dan niet over digitale vaardigheden beschikt.

Hoeveel mensen in Zeeland leven in armoede?
Dat is niet exact te zeggen en is afhankelijk van de indicatoren die je hanteert, maar om een beeld te geven: 1000 mensen maken gebruik van de voedselbank en zo’n 10.000 mensen maken gebruik van regelingen van de Participatiewet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Geen geringe aantallen
Gelukkig zijn er veel organisaties en mensen actief op het terrein van armoede en uitsluiting. Splinter wil hen daarbij ondersteunen en door samen te werken kunnen we de negatieve effecten van de maatschappelijke ontwikkelingen verminderen .
Splinter Zeeland vindt de instandhouding van de aparte cliëntenraden voor participatie en WMO essentieel. Daarnaast staat Splinter op het standpunt dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid behouden en deze niet uit handen geven aan derde, bijvoorbeeld organisaties zoals voedselbanken en de Stichting Leergeld.
Speciale aandacht besteedt Splinter aan de bestrijding van kinderarmoede. Hiervoor initieerde de stichting het Zeeuws Pact, dat door veel organisaties ondertekend werd waaronder alle Zeeuwse Gemeenten.

Bestrijding van Kinderarmoede 
Ook bij de bestrijding van kinderarmoede is en blijft maatwerk essentieel. Samen met de ondertekenaars wil Splinter onderzoeken op welke wijze dit maatwerk gerealiseerd en in stand gehouden kan worden, Splinter Zeeland probeert politieke keuzes te beïnvloeden. Wij ondersteunen bijvoorbeeld de brief aan alle gemeenteraden van de Sociale Alliantie waarin de gemeenten worden opgeroepen om in het kader van de energietransitie condities te scheppen waarbij ook gedacht wordt aan mensen met een kleine beurs.

Oplossen van problematische schulden
En Splinter pleit voor het oplossen van problematische schulden. Ook hierin moeten gemeenten het voortouw nemen. Er zijn gemeenten in Nederland die gestart zijn met een doeltreffende aanpak waarbij belang wordt gehecht aan gezondheid van mensen en het vermijden van criminaliteit, huiselijk geweld en stress. Splinter Zeeland ziet dit als een heel goede ontwikkeling en richt zich op Zeeuwse navolging.

Transparant gemeentelijk beleid
Splinter is een warm pleitbezorger van een ruimhartig, transparant gemeentelijk beleid. De gemeenten moeten ernaar streven hun voorzieningen laagdrempelig en toegankelijk te maken en te houden en deze op alle mogelijke manieren bekend te maken onder de doelgroep. Door structureel ervaringsdeskundigen en cliëntenraden in te schakelen kunnen gemeenten een slag slaan op gebied van het directe contact met, voorlichting aan en bejegening van de doelgroep. Wij roepen de gemeenten op actiever te zijn in de (persoonlijke) benadering van mensen, die recht hebben op ondersteuning en hen de weg en de mogelijkheden wijzen. Hiermee kan al een groot gedeelte van de armoede en uitsluiting bestreden worden en participatie aan de maatschappij bevorderd worden.
.

Reactie schrijven

Commentaren: 0