Begroting gemeente Vlissingen 2020-2023 goedgekeurd

Afgelopen 7 november 2019 heeft de gemeenteraad de Begroting 2020-2023 van de gemeente Vlissingen unaniem aangenomen.

Nu de route naar financieel herstel is bepaald, is het ook tijd om meer nadruk te leggen op de inhoudelijke koers die de gemeente Vlissingen wil gaan varen. Na jaren van enorme bezuinigingen is het tijd om ook te gaan investeren. Zoals in herinrichtingen, wegen en kades.
Werken aan de sociaal economische structuur
De gemeente Vlissingen heeft in de begroting wel een tekort van 12 miljoen euro op jeugdhulp, Wmo en werk & inkomen. Daarom doet de gemeente nog steeds een beroep op extra middelen in het kader van de Artikel 12-status. De inspanningen liggen hier vooral op de uitdagingen die op ons afkomen en om de mensen die het nodig hebben, goed te kunnen blijven helpen. Het is daarom noodzakelijk dat er wordt gewerkt aan de sociaal economische structuur van de stad. Dit houdt in dat de gemeente door het aantrekken van bedrijven, bijdraagt aan het creëren van meer en betere banen.

Andere samenstelling woningvoorraad
Het college ondersteunt bijvoorbeeld de lobby voor het bouwen van onderzeeërs in Vlissingen en zorgt dat dit in allerlei opzichten mogelijk gemaakt kan worden. De gemeente gaat inzetten op een andere samenstelling van de woningvoorraad, zodat nieuwe mensen naar Vlissingen komen om te werken én wonen. Met het oog op de klimaatmaatregelen wordt ook de huidige woningvoorraad aangepakt. Om deze ontwikkelingen op te kunnen pakken, is hiervoor de komende jaren ruimte gereserveerd in de begroting.

Link naar Begroting 2020-2023

Reactie schrijven

Commentaren: 0