Geen openheid van zaken over Passend Onderwijs in Zeeland

Aan het begin van het nieuwe jaar hadden we een gesprek met Alex Soplantila uit Vlissingen over zijn zorgen over het Passend Onderwijs.

Volgens Alex is er nauwelijks openheid van zaken over het Passend Onderwijs in Zeeland. Hij is geen onbekende voor velen. Jarenlang heeft hij in de gemeenteraad van Vlissingen gezeten voor GroenLinks. Sinds zijn aftreden, zit hij af en toe op de publieke tribune om gemeenteraads - of commissievergadering bij te wonen. Zijn betrokkenheid is nauwelijks afgenomen, vooral als we zien dat hij regelmatig reageert op bepaalde politieke onderwerpen. 

Negatieve berichtgeving via de media
De laatste tijd maakt hij zich druk om het Passend Onderwijs, dat augustus 2014 landelijk is ingevoerd. Hij is van mening dat dit nieuwe beleid, waarvan in de landelijke media regelmatig negatieve berichten verschenen zijn, ook hier in Zeeland geëvalueerd of onderzocht dient te worden.

Nauwelijks belangstelling voor dit onderwerp
Verschillende keren heeft hij (mail)brieven en -verzoeken ingediend bij het College van B&W. Gemeenteraadsleden heeft hij gewezen op het gebrek aan lokaal en regionaal onderzoek. In de Regionale Commissie, een Walchers overleg van de 3 gemeenteraden heeft hij ingesproken. Hij kreeg nul op het request. Er lijkt nauwelijks belangstelling te zijn voor dit onderwerp.


Wat is Passend Onderwijs?

Het doel is dat er een passend onderwijsaanbod komt voor alle kinderen van 4 tot 23 jaar. Vooral aandacht dient er te zijn voor kinderen die speciale zorgbehoeften hebben. Scholen hebben een zorgplicht, mogen kinderen niet weigeren op hun school, moeten zorgen dat een passende onderwijsplek gevonden wordt. Regulier  en speciaal onderwijs werken samen in regionaal verband. Landelijk is er een deken van samenwerkingsverbanden (SWV). In Zeeland zijn het er drie: Zeeuws Vlaanderen, Walcheren en de Oosterschelderegio. Ongeveer 75 zijn er landelijk.

Samenwerking
De scholen van Vlissingen horen bij het SWV Walcheren, het PO, Primair Onderwijs, apart en het VO, Voortgezet Onderwijs, apart. Een ondersteuningsplan moet opgesteld worden, waarin de samenwerking met jeugdvoorzieningen aangeven wordt (leerplicht, schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg, enz.). De gemeenten zijn hierbij betrokken. Afgelopen jaren was het hier Porthos die de kar trekt en overleg had met de scholen, over mogelijke zorgarrangementen.

Resultaten
Na 5,5 jaar weten we niet hoe dit Passend Onderwijs in de praktijk heeft uitgepakt. Zijn de kinderen, leerlingen met bepaalde problemen, hiermee opgeschoten? Kunnen zij terecht in het reguliere onderwijs? Welk extra hulp hebben ze gekregen? Hoe worden ouders betrokken hierbij? Wat gebeurt er buiten de school, in de vrije tijd of thuis? Op die vragen zou Alex Soplantila antwoord willen krijgen. Tot nu toe is dat nog steeds niet gelukt.

Beluister hieronder het gesprek met Alex Soplantila 08-01-2020

Reactie schrijven

Commentaren: 0