· 

Fractie ProZeeland dient motie in: Lichamelijke Integriteit

ProZeeland dient vandaag 19 maart een motie in via de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland. 

Constaterende dat: Door de van overheidswege opgelegde maatregelen ihkv “Corona” een groot deel van de economie en maatschappelijk leven momenteel plat ligt en burgers ernstig in hun vrijheden worden beknot. Er thans politieke, commerciële en maatschappelijke krachten actief zijn die zich richten op het verplichten of dwingen tot het zich laten vaccineren als voorwaarde om aan het maatschappelijk verkeer te mogen deelnemen.

Overwegende dat:
De integriteit van het menselijk lichaam behoort tot een van de belangrijkste en niet te relativeren grondrechten welke zijn verankerd in de Grondwet, Europese en internationale mensenrechtenverdragen. Mensen vanuit religieuze, ethische of medische risicoafwegingen zelf dienen te kunnen bepalen of zij zich laten injecteren met medicatie en/of vaccinatie tegen “Corona”, “Covid-19” of welke ziekte dan ook.

Het ontzeggen van  toegang tot de publieke ruimte
Dat dit voortvloeit uit de bescherming van de integriteit van het menselijk lichaam zoals beschermd door de internationale verdragen. Derhalve niemand direct noch indirect mag worden gedwongen om zich te laten injecteren met medicatie cq vaccinatie. Het ontzeggen van toegang tot de publieke ruimte zoals instellingen voor openbaar bestuur, cultuur enzovoort vanwege het zich niet hebben laten injecteren met medicatie/vaccinatie de facto neerkomt op een verplichting tot een dergelijk injecteren. Daarmee een deel van de burgers worden gediscrimineerd dan wel worden uitgesloten van het maatschappelijk leven, hetgeen onwenselijk is.

Spreekt als haar mening uit dat:
De lichamelijke integriteit van een ieder in Zeeland gewaarborgd dient te blijven. De keuze om zich al dan niet te laten vaccineren bij de individuele burger dient liggen en dient te blijven liggen. Deze vrije keuze wordt doorkruist indien men wordt uitgesloten deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer of maatschappelijke functie of de toegang wordt geweigerd tot de publieke ruimte indien men niet gevaccineerd cq met medicatie geïnjecteerd is.
Deze vrije keuze derhalve ook gewaarborgd dient te zijn voor leden van PS, GS alsmede de daaraan verbonden ondersteunende medewerkers

Draagt GS op om:
Er op toe te zien dat er ten aanzien van de toegang tot de publieke ruimte in Zeeland alsmede cq in het bijzonder de instellingen van het provinciebestuur / volksvertegenwoordiging niet wordt gediscrimineerd aan de hand van het wel of niet hebben van een vaccinatie en/of medicatie.

Fractie ProZeeland
R.L. Brunke. R.W. Koevoets


Update: 19-03-2021 19:00 uur

Motie Lichamelijke Integriteit verworpen

De voorzitter noemde de motie overbodig om dat er geen vaccinatie plicht geld momenteel in Nederland. Maar ProZeeland heeft de motie gehandhaafd omdat in het afgelopen jaar vele grondrechten reeds sneuvelden en dat in een rap tempo is gegaan. En er bovendien binnen de staten partijen zijn die wel van mening zijn dat de lichamelijke integriteit relativeerbaar is.

Bekijk hieronder de Provinciale Staten vergadering

Reactie schrijven

Commentaren: 0