Vervolgvragen aan het college over toekomst speeltuin Oude Stad

Op 3 maart 2021 hebben de fracties VVD en SGP vragen gesteld over de financiële nood bij speeltuin Oude Stad, de gevolgen hiervan voor de kinderen in de binnenstad van Vlissingen en over de initiatiefnemers die deze speeltuin nieuw leven willen inblazen, waarvoor zij op meerdere gebieden de hulp van de gemeente vragen.

Speeltuin Oude Stad  © MultranetMedia

Deze vragen zijn op 7 mei 2021 beantwoord. Momenteel is speeltuin Oude Stad gesloten. Ondertussen wachten de kinderen (en ook hun ouders) met smart tot ze daar weer veilig kunnen spelen. Naar aanleiding van deze beantwoording en informatie die wij tot op heden van de initiatiefnemers hebben ontvangen, willen wij de volgende vragen stellen:

Artikel 34-vragen RvO “Vervolgvragen n.a.v. beantwoording eerdere vragen inzake financiële nood bij- en toekomst voor speeltuin Oude Stad”

⦁ Het huidige bestuur van de speeltuin heeft een behoorlijke schuld bij de gemeente door betalingsachterstanden van erfpacht en belastingen. In uw beantwoording op onze vragen is te lezen dat uitstel van betaling is verleend tot eind 2020. Aangegeven wordt dat de problemen met het oude bestuur moeten worden opgelost en dat de gemeente hierin een faciliterende rol gaat spelen. Inmiddels is het juni 2021. Wat is  inmiddels opgelost en/of wat is ondernomen om deze problemen op te lossen? Graag een opsomming van verrichte acties, behaalde resultaten en verdere plannen.
⦁ Is er onderzoek gedaan naar de financiële praktijken van het oude bestuur vanaf het jaar 2017 tot en met heden?
⦁ Hoe heeft het college haar controlerende rol ingevuld met betrekking tot de verantwoording van de verkregen subsidies van 2017 en de jaren daarvoor en is er, waar nodig, verdiepend onderzoek gedaan?
⦁ Graag ontvangen wij de financiële jaarverslagen van Speeltuin Oude Stad van de afgelopen 7 jaar. Kan het college deze jaarverslagen, samen met de beantwoording van deze vragen, aan de raad overleggen?
⦁ Vanaf 2018 heeft het oude bestuur geen subsidie-aanvraag meer ingediend voor de speeltuin. Waar is dit geld geparkeerd of ingeboekt als meevaller en kan dit bedrag beschikbaar worden gesteld voor het opknappen van- en investeringen in speeltuin Oude Stad?
⦁ De initiatiefnemers hebben aangegeven niet te willen worden opgezadeld met de problemen van het oude bestuur, maar met een schone lei te willen starten. Begrijpt het college dit en hoe geeft zij daar inhoud aan?
⦁De initiatiefnemers hebben een Plan van Aanpak en Concept Begroting opgesteld en aangeboden aan het college. In uw beantwoording op onze eerdere vragen geeft u aan dat u parallel (naast probleemoplossing met oude bestuur) actief zal meedenken en, waar mogelijk, actief zal meewerken aan vernieuwing van de speeltuin.

Hoe heeft het college vanuit die actieve houding gereageerd op dit Plan van Aanpak en Concept Begroting?
⦁ Welke concrete toezeggingen heeft het college aan de initiatiefnemers gedaan op het gebied van:
⦁ Financiële middelen (startkapitaal, subsidie)
⦁ Erfpachtovereenkomst
⦁ Aanschaf, onderhoud en keuring speeltoestellen
⦁ Verantwoordelijkheid m.b.t. keuringscertificaat speeltoestellen
⦁ Beheer van de speeltuin en gebouw?
⦁ Waarom eist het college van de initiatiefnemers dat zij zich eerst als officieel bestuur vastleggen voordat de gemeente inhoud geeft aan haar faciliterende rol? Graag uitleg.
⦁ Van de initiatiefnemers hoorden wij én in de PZC van 1 juni jl. lazen wij dat de verantwoordelijk wethouder van mening is hij niet of nauwelijks een rol heeft bij het oplossen van de problemen bij de speeltuin en hij legt de bal bij de initiatiefnemers. Hoe rijmt deze uitspraak met het antwoord op onze eerdere vraag 1 (d.d. 07/05/21) dat de gemeente een faciliterende rol gaat spelen voor oplossing van problemen met het oude bestuur? Graag uitleg.
⦁ De initiatiefnemers willen een compleet nieuwe start maken met de speeltuin en niet handelen onder de naam van het oude bestuur. Waarom wordt door de verantwoordelijk wethouder steeds gesproken over een doorstart? Graag uitleg.
⦁ Wat gebeurt er met speeltuin Oude Stad zolang de problemen met het oude bestuur niet zijn opgelost en de initiatiefnemers niet worden gefaciliteerd en actief geholpen?
⦁ Is het college op de hoogte van het feit dat speeltuin Oude Stad momenteel verloedert en de omheining kapot is?
⦁ Zo ja, wat doet de gemeente hieraan, aangezien zij eigenaar is van de grond?
⦁ Welk tijdpad heeft het college voor ogen om alle problemen met het oude bestuur van speeltuin Oude Stad op te lossen?
⦁ Welk tijdpad heeft het college voor ogen om, met de initiatiefnemers, te werken aan vernieuwing van speeltuin Oude Stad?

Wij zien uw antwoorden op onze vragen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fractie VVD, Tamara Vork-Ritter en Albert van de Giessen
Fractie SGP, Lilian Janse-van der Weele en Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 0