Start inspraak boulevardsvisie 5 thema’s voor de boulevards

Vanaf van 25 juni tot 7 augustus is het mogelijk om een reactie in te dienen op de voorlopige boulevardsvisie. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om te starten met de inspraak van de boulevardsvisie. Deze visie beschrijft de ambities voor de Nolledijk, de boulevards Evertsen, Bankert en de Ruyter, de omgeving rondom de Koopmanshaven en de Groene Boulevard.

Boulevard Vlissingen  © MultranetMedia

In 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de huidige boulevardsvisie. Naar verwachting kan de definitieve versie van de Boulevardsvisie in het 4e kwartaal 2021 ter besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Inbreng
De boulevardsvisie die nu klaarligt voor inspraak is tot stand gekomen met inbreng van de wijktafel, suggesties van ondernemers en met gebruikmaking van de ruim 150 ingebrachte ideeën voor de boulevards eind 2020. Het prettig verblijven, aandacht voor de verkeerssituatie, meer groen en recreatie zijn veel gehoorde suggesties. Ook is aandacht gevraagd voor het aansluiten op lopende initiatieven, zoals de voorgenomen bouw van hotel Britannia, het streefbeeld Nollebos-Westduin en de Visie Spuikom.

5 thema’s voor de boulevards
De hele ‘stedelijke’ kustzone van Vlissingen (van de Nolledijk tot het Puntje) heeft een plaats in de boulevardsvisie. Op basis van een analyse naar de historie, (huidige) context, trends en ontwikkelingen, zijn 5 thema’s bepaald. Deze thema’s vormen de kern van de ambitie voor de boulevards:

  -  Iedere boulevard draagt haar eigen unieke sfeer
  -  Verblijven en ontspannen als belangrijkste dragers voor de boulevards
  -  Stadsverbindingen “verankeren” stad en zee
  -  Verbindende openbare ruimtes aan zee
  -  Bebouwing: markante bakens en herkenbare panden met een zee- en stadsfront

Eventuele projecten van initiatiefnemers en de gemeente Vlissingen zullen zich vooral richten op het bereiken van de genoemde 5 ambities.

Uitvoeringsprogramma
De boulevardsvisie is geen blauwdruk waaraan de ontwikkeling van de boulevards moet gaan voldoen, maar vooral een wervend en stimulerend kader met perspectieven. Voor het uitwerken van deze visie wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met ambities voor de korte (tot 2025) en middellange (tot 2030) termijn. Het uitvoeringsprogramma wordt na besluitvorming over de visie opgesteld.

Perspectief voor autoluwe boulevards
De verkeerssituatie op de boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter staat veel in de belangstelling. Het college denkt dat het goed is om deze delen van de boulevards meer in te richten voor recreanten, voetgangers en fietsers. Aan de gemeenteraad legt het college van burgemeester en wethouders tegelijk met de boulevardsvisie een uitvoeringsnotitie voor. Hierin doet het college een voorstel hoe om te gaan met de verblijfskwaliteit in relatie tot de ambitie om de Boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter een autoluwer karakter te geven.

Inspraak voorlopige boulevardsvisie gestart op 25 juni
U kunt in de periode 25 juni 2021 tot 7 augustus 2021 een reactie indienen op de voorlopige boulevardsvisie. Zie voor meer informatie de website www.vlissingen.nl/boulevardsvisie.

Reactie schrijven

Commentaren: 0