SGP motie: Inkomensgrens voor de eenmalige energietoeslag verhogen naar 120%

De SGP-fractie dient donderdagavond 9 juni tijdens de raadsvergadering een motie in om de inkomensgrens, voor de eenmalige energietoeslag, te verhogen van 110% naar 120%.

Het verhogen van de inkomensgrens is volgens de SGP-fractie wenselijk, verantwoord en sociaal. Alle fracties van de gemeenteraad zijn uitgenodigd om mee in te dienen.

De motie
Overwegende dat:
De Gemeente Vlissingen, voor het toekennen van de aanvraag voor de eenmalige energietoeslag, een inkomensgrens van 110% van het sociaal minimum hanteert, Gemeenten vrij zijn om de inkomensgrens voor toekenning van de eenmalige energietoeslag zelf te bepalen, De ministeries van Sociale Zaken en Armoedebeleid in hun handreiking stellen dat een lagere inkomensgrens hanteren dan 120% van het sociaal minimum, niet is gewenst, De ministers van Sociale Zaken en Armoedebeleid in hun brief aan de Tweede Kamer hebben gegarandeerd dat gemeenten, bij het hanteren van de inkomensgrens van 120% van het sociaal minimum, worden gecompenseerd voor de uitbetaalde en voorgeschoten energietoeslag, tot een aantal van 800.000 huishoudens (landelijk), In dezelfde brief wordt gegarandeerd dat gemeenten ook worden gecompenseerd als meer dan 800.000 huishoudens de voorgeschoten bedragen aan energietoeslag hebben ontvangen, daarbij de inkomensgrens hanterend van 120% van het sociaal minimum , De gemeenten voor de financiering vanuit het Gemeentefonds voor de voorgeschoten, eenmalige energietoeslag, toegekend op basis van de inkomensgrens van 120% van het sociaal minimum, géén aparte financiële verantwoording hoeven af te leggen bij het Rijk, In de meicirculaire 2022 het Rijk de gemeenten hierover heeft geïnformeerd,
Onze buurgemeenten op Walcheren, Middelburg en Veere, een inkomensgrens hanteren van 130% van het minimum inkomen.

Is van mening dat:
Het hanteren van 110% van het sociaal minimum als inkomensgrens, in het licht van de toezeggingen en garanties m.b.t. compensatie door het Rijk, een te magere en te weinig sociale uitvoering is van het toekennen van de aanvragen voor de eenmalige energietoeslag, Het hanteren van 120% van het sociaal minimum als inkomensgrens verantwoord is uit te voeren, aangezien het Rijk deze inkomensgrens hanteert om gemeenten te compenseren voor de voorgeschoten bedragen aan uitbetaalde eenmalige energietoeslag,
Er nu een te groot verschil in gehanteerde inkomensgrens is tussen Gemeente Vlissingen en de andere twee gemeenten op Walcheren, Dit niet voldoende ruimhartig, (binnen de mogelijkheden) gelijkwaardig en sociaal is ten opzichte van onze inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum,

Draagt het college op:
Per direct en met terugwerkende kracht de inkomensgrens van 120% van het sociaal minimum te hanteren bij het behandelen van aanvragen voor de eenmalige energietoeslag, Op aanvragen, die zijn afgewezen op basis van een inkomen wat tussen >110% en >120% lag, alsnog een positieve toekenning te geven en de eenmalige energietoeslag aan de betreffende inwoners uit te betalen, Een persbericht te doen uitgaan dat de inkomensgrens voor toekenning van de aanvragen voor eenmalige energietoeslag wordt verhoogd van 110% naar 120% van het sociaal minimum, De inwoners via alle communicatiemiddelen van de gemeente te informeren over de verhoging van de inkomensgrens, Een nieuwe berekening te maken van de indicatie van het budget, op basis van het bedrag voor de eenmalige energietoeslag per inwoner van de Gemeente Vlissingen, om zo een aanpast beeld te krijgen van het budget dat door het Rijk gaat worden gecompenseerd,
De gemeenteraad over het geheel te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie SGP; Lilian Janse-van der Weele en Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 0