· 

Vlissingen ontvangt € 750.000,- subsidie voor De Dempo

Provincie Zeeland verleent ruim 1,5 miljoen euro subsidie voor 5 gebiedsgerichte projecten in Zeeland voor verbetering van de woningvoorraad.

Fundering De Dempo  © MultranetMedia

Het gaat om vervangende nieuwbouw of het veranderen van gebouwen in woningen. Deze subsidie draagt bij aan de realisatie van 215 nieuwe woningen in de gemeenten Goes, Middelburg, Vlissingen, Terneuzen en Sluis.

Subsidieregeling
Met de subsidieregeling ‘Gebiedsgerichte Aanpak Wonen’ verbetert de kwaliteit van de Zeeuwse woningvoorraad. Via renovatie van bestaande woningen, sloop- en nieuwbouw  en verbouwing van bijvoorbeeld kantoren en scholen tot woningen, worden niet alleen goede woningen gebouwd maar ook de leefomgeving verbeterd.

215 woningen
In totaal wordt € 1.667.858,- uitgetrokken. Met deze subsidie wordt een totale investering van € 24.270.192 mogelijk gemaakt. Met de uitvoering van deze projecten worden in totaal 215 toekomstbestendige woningen gerealiseerd, waarvan 177 levensloopbestendige woningen en 2 middenhuurwoningen. Dit zijn woningen die de bestaande woningvoorraad aanvullen.
Naast deze woningen worden in Middelburg 55 intramurale zorgappartementen mogelijk gemaakt.

Gebiedsgerichte aanpak
Op 6 juli 2018 is de Regio Deal Zeeland ondertekend. Eén van de onderdelen van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0, is de gebiedsgerichte aanpak voor herstructurering en verbetering van woon- en leefkwaliteit in wijken en kernen. Met een integrale aanpak voor de verbetering van de woningvoorraad.
De subsidieregeling Gebiedsgerichte Aanpak Wonen is een onderdeel van de Actielijn Gebiedsgerichte aanpak bestaand vastgoed uit de Zeeuwse Woonagenda en de Zeeuwse Omgevingsvisie. Daarbij gaan we gericht aandachtsgebieden in de bestaande voorraad identificeren en hier een aanpak voor ontwikkelen om de bestaande woningvoorraad te versterken.

De Dempo en Dokter Stumphiuspark
De subsidie is voor de bouw van het appartementengebouw De Dempo en de aanleg van het Stumphiuspark.

De Dempo
De Dempo wordt een gebouw met 80 duurzame, levensloopbestendige sociale huurappartementen. Deze zijn bedoeld voor 1-2 persoonshuishoudens in de leeftijd van 55 jaar en ouder. Door de toevoeging van goede levensloopbestendige woningen kan de oudere doelgroep (55+) van woningcorporatie l’escaut doorstromen. Hiermee komen andere (grotere) woningen die niet levensloopbestendig zijn, beschikbaar voor andere woningzoekenden.

Stumphiuspark
Centraal in de Scheldewijk komt het Stumphiuspark te liggen. Het vormt de ontmoetingsplek van de wijk en een groen baken in de stedelijke omgeving. Wij ontvangen hiervoor € 750.000,-.
Subsidieregeling

De regeling is opengesteld geweest van 18 maart 2022 tot en met 13 mei 2022, met een subsidieplafond van
€ 2.000.000,- en een maximum van € 750.000,- per project. In 2023 zal deze regeling opnieuw worden opengesteld.

Lees ook - Bouw gestart van tachtig sociale huurappartementen

Reactie schrijven

Commentaren: 0