· 

CU SGP PvdA dienen amendement 'Geen casino in de Spuikom' in

De ChristenUnie (CU) Vlissingen heeft samen met SGP en PvdA het amendement “Geen casino in de Spuikom” ingediend.

Spuikom Vlissingen  © Multranet Media

Twee amendementen ingediend
Donderdag 25 mei komt de “Visie Spuikom” in de gemeenteraad. Wat gaat er allemaal veranderen en is dit ook financieel wel verantwoord? ChristenUnie Vlissingen heeft vooruitlopend twee amendementen ingediend: 1. geen casino of speelautomatenhal in dit gebied, alleen activiteiten die een positieve invloed op de geestelijke en fysieke gezondheid van mensen hebben; 2. geen kostbare pier die eigenlijk alleen maar een prestige-object lijkt maar elke inwoner veel geld kost.

Visie Spuikom
CU, SGP en PvdA maken zich zorgen over de plannen van het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen over de Spuikom. Op donderdag 25 mei staat de Visie Spuikom op de agenda van de gemeenteraad. In de commissievergaderingen die daaraan vooraf gingen werden door verschillende partijen vragen gesteld over de onduidelijkheid of het college in het verleden afspraken met de firma Lovago gemaakt heeft over de verplaatsing van een speelautomatenhal of casino van het Arsenaalgebied naar de Spuikom. Het college stelde van niet maar trok toch een oud collegebesluit in waar dat eventueel uit geconcludeerd zou kunnen worden. CU, SGP en PvdA willen nu een duidelijke uitspraak van de gemeenteraad.

Ontwikkeling van de Spuikom
De drie partijen constateren dat speelautomatenhallen en casino’s vaak een start betekenen voor gokverslaving en dat zou een gemeente in hun ogen niet moeten willen. Wij zien in de te ontwikkelen Spuikom liever activiteiten die juist een positieve ontwikkeling hebben op de fysieke en mentale gezondheid van mensen.

AMENDEMENT: Visie Spuikom, herijkte gebiedsvisie 2023
Voorstel behorende bij agendapunt 5.8 van de raadsvergadering van 25 mei 2023
Onderwerp: Visie Spuikom, herijkte gebiedsvisie
De raad van de gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op 25 mei 2023

Constaterende dat:
⦁    De gemeenteraad besluit over de herijkte Visie Spuikom (2220268) die als basis dient voor de gemeentelijke ambities met de Spuikom en het onderliggende plan economische kader, zoals vastgelegd in de grondexploitatie;
⦁    Op basis van de plan economische uitwerking die gemaakt is bij de Visie Spuikom vallen ambities waar te maken binnen het uitgangspunt van de gemeenteraad om de bestaande eindwaarde van de grondexploitatie als uitgangspunt voor de gebiedsontwikkeling te hanteren;
⦁    In een geheim document is de Plan economische vertaling Visie Spuikom nader uitgewerkt, daarin is bij de opbrengsten onder meer een deel Leisure opgenomen;

Overwegende dat:
⦁    Leisure een ruim begrip is; daaronder vallen in wezen alle betaalde activiteiten die met vrijetijdsbesteding te maken hebben
⦁    Het beslispunt 4 van het collegebesluit van B&W Vlissingen nr 679227 dd. 16 maart 2016, hoewel ingetrokken bij besluit van 21 maart 2023 nr. 2218700 / 2265196 de indruk wekt dat (in het verleden) bij college en/of ondernemers gedacht c.q. gesproken is over een mogelijk toekomstige vestiging van casino/speelautomatenhal in de Spuikom
⦁    Casino’s/speelautomaten gokverslaving in de hand werken.
⦁    Hoewel casino’s verplicht zijn een gokverslavingsbeleid te hebben ook een toonaangevend instituut als het Trimbosinstituut stelt aan dat in de praktijk dit niet toereikend is.
⦁    De Spuikom een prachtig kloppend hart van Vlissingen kan worden waar eigenlijk alleen activiteiten ontwikkeld zouden moeten worden die een positieve invloed op de gezondheid hebben.

Wijzigt het besluit als volgt:

Voegt toe (punt 2a): dat in de Spuikom geen casino, speelautomatenhal, game-factory of  soortgelijke bedrijven gevestigd mogen worden en geeft opdracht aan het college van B&W om dit in het betreffende omgevingsplan juridisch vast te leggen.

Ondertekening en naam:
CU - Pieter Jan Mersie
SGP  - Lilian Janse en Cor Tromp
PvdA - Frances Oreel, Azad Toğuç; Hristijan Stevoski

Download
Amendement Spuikom Zeepier.pdf
Adobe Acrobat document 138.0 KB

Reactie schrijven

Commentaren: 0