· 

Vragen SGP en CU over voortgang bouwplannen Nollebos/Westduinpark

De fracties van de SGP en de ChristenUnie (CU) hebben Artikel 34-vragen RvO ingediend aan het college.

Nollebos  © RTV Vlissingen

De vragen gaan over de ontwikkelingen met betrekking tot het Nollebos/Westduinpark. De laatste tijd verneemt de gemeenteraad voornamelijk via persberichten summier nieuws over ontwikkelingen met betrekking tot het Nollebos/Westduinpark. De sauna schijnt te zijn gekocht door ontwikkelaar VGD. Welke plannen heeft deze ondernemer? Er is subsidie ontvangen van de provincie voor het Nollebos/Westduinpark, maar waaraan wordt dit uitgegeven, de staat van onderhoud van bos en park is nog steeds droevig. Er zou een wijktafel worden opgericht, maar inwoners worden nu door middel van www.doemeevlissingen.NL opgeroepen.  Er schijnt wel een zogenaamde “intaketafel” te zijn, wie nemen daar aan deel?

Artikel 34-vragen RvO. “Nollebos/Westduinpark, voortgang bouwplannen,
onderhoud en inhoudsvorm betrekken inwoners”

Geacht college,
Zoals u weet, zijn de fracties SGP en CU bewogen met de gang van zaken rond het Nollebos
en Westduinpark. Naar aanleiding van uitspraken in commissievergaderingen en verschenen
artikelen in de PZC en De Bode hebben wij daarom de volgende vragen aan u:
1. Op 9 februari jl. heeft wethouder Bertijn in de commissie Ruimte medegedeeld dat
VGD een koopovereenkomst heeft gesloten met de sauna en dit binnenkort wil
bespreken aan de intaketafel.
A. Welke concrete invullingsplannen heeft VGD met het gekochte onroerend goed?
B. Wat verstaat de wethouder, c.q. het college, onder de “intaketafel”?
2. In het raadsbesluit van 22 juni 2021 is onder meer besloten dat, wanneer de
ondernemer van de Sauna andere functies (zoals meer verblijfsaccommodaties) wil
toevoegen aan de sauna, dit moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarbij
is aangegeven dat er dan een planologische procedure nodig is.
A. Is het college bekend met de invullingsplannen van VGD?
B. Wanneer wordt de gemeenteraad nader geïnformeerd over de invullingsplannen
van VGD?
3. Wij zijn ook benieuwd wat de stand van zaken is rond het onderhoudsplan van het
Nollebos en Westduinpark.
A. Wat is de stand van zaken rond dit onderhoudsplan?
B. Welke subsidies (o.a. Provincie) zijn hiervoor aangevraagd en/of toegekend?
C. Wanneer dienen deze te zijn/worden besteed?
4. Welke andere informatie, ten aanzien van Nollebos/Westduinpark, heeft het college
waarover tot op heden de gemeenteraad niet is geïnformeerd?
5. Op de pagina Blauw Geruite Kiel in De Bode werden inwoners uitgenodigd om via het
participatie programma “doemeevlissingen.nl” mee te denken over de
invullingsplannen voor het Nollebos en Westduinpark.
A. Wat is de achterliggende reden om het participatieproces op deze manier in te
richten in plaats van het oprichten van een wijktafel Nollebos/Westduinpark?
B. Betekent dit dat het plan om een wijktafel Nollebos/Westduinpark op te richten
van tafel is?
C. Zo ja, waarom is hiervoor gekozen en is dit volgens besluitvorming van de
gemeenteraad?

Fractie SGP
Lilian Janse-van der Weele
Cor Tromp

Fractie CU
Pieter-Jan Mersie

Reactie schrijven

Commentaren: 0