· 

Rechter eist rectificatie Science Guide van berichtgeving over naderend faillissement UCR

Middelburg - De rechter eist rectificatie Science Guide van berichtgeving over een naderend faillissement voor University College Roosevelt (UCR) in Middelburg.

 Foto UCR

Geen dreigend faillissement UCR
In recente publicaties op Scienceguide.nl is er meerdere malen gespeculeerd over een
naderend faillissement van University College Roosevelt. In deze berichten worden foutieve conclusies getrokken uit het rapport ‘Financiële verantwoordelijkheid van OCW voor University College Roosevelt – UCR’ dat op 25 juli is gepubliceerd op de website van Rijksoverheid. Zowel UCR, als de Audit Dienst Rijk (ADR), als het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben meerdere malen verklaard dat het hier enkel om een theoretische onderzoeksvraag ging, en dat er geen sprake was van een dreigend faillissement. Deze verklaringen zijn ook onderbouwd door de jaarcijfers van UCR, waaruit in 2020 en 2021 een enkelvoudige solvabiliteit van bijna 30% blijkt. Over 2022 is deze naar 39% gestegen.

Rectificatie
UCR heeft Science Guide herhaaldelijk verzocht de gepubliceerde artikelen te rectificeren,
omdat dergelijke beweringen schade toebrengen aan de eer en goede naam van UCR, en leiden tot minder aanmeldingen van nieuwe studenten. Omdat Science Guide na eerdere toezegging van rectificatie afspraken niet is nagekomen, zag UCR zich genoodzaakt een kort geding aan te spannen. In het vonnis van 30 november jongstleden, bevestigd de Rechtbank van Amsterdam dat Science Guide haar beweringen onvoldoende heeft gestaafd, en dat deze tot schade leiden voor UCR. ‘De indruk bestaat dat, zoals UCR op de zitting het formuleerde, Science Guide al speculerend een konijnenhol is ingeschoten. Zij bekijkt het feitenmateriaal door de bril van samenspanning om een dreigend faillissement toe te dekken. Een journalist moet zeker een kritische houding hebben, zoals Science Guide terecht heeft opgemerkt, maar moet ook openstaan voor ontlastend materiaal. Daar lijkt het aan te schorten aan de zijde van Science Guide. Science Guide heeft in haar publicaties niet vermeld dat de solvabiliteit van UCR in 2020 en 2021 een stijgende lijn liet zien. Het niet noemen van deze gunstigere jaarcijfers versterkt de indruk van tunnelvisie aan de zijde van Science Guide’.

Uitspraak
De Rechtbank sommeert Science Guide alle artikelen die spreken over een dreigend faillissement van UCR offline te halen, alsmede zoekmachines Google en Bing te verzoeken tot de-indexatie van de pagina’s. Ook moeten vermeldingen naar de artikelen van soc al media van Science Guide en haar journalisten worden verwijderd. Tenslotte dient Science Guide gedurende 2 weken een rectificatie op haar website te plaatsen.

Prof Edward Nieuwenhuis, Dean van UCR: ‘Als universiteit zijn wij voorvechter van vrije journalistiek en vrijheid van meningsuiting, maar hechten wij ook grote waarde aan open dialoog en feitelijke conclusies. Het is betreurens-waardig dat Science Guide en UCR in de afgelopen periode niet tot een constructieve oplossing zijn gekomen en dat een gang naar de rechter noodzakelijk bleek, maar we zijn verheugd dat de rechtbank UCR in het gelijk heeft gesteld’.

Reactie schrijven

Commentaren: 0