· 

SGP fractie Vlissingen diende 7 moties in

Donderdagavond 16 november 2023 wordt de programmabegroting 2024 in de raadsvergadering van gemeente Vlissingen behandeld.

Stadhuis Vlissingen © Multranet Media

Er zijn een enorm aantal moties en een paar amendementen ingediend door bijna alle partijen én ook de SGP vindt dat Vlissingen nog beter, veiliger, mooier en socialer kan! De gemeenteraad een fikse agenda te bespreken. De raadsleden hebben veel huiswerk verricht. De SGP-fractie diende onder meer 7 moties in. Ook is de SGP mede-indiener van 16/17 moties/amendementen die door andere fracties zijn opgesteld en ingediend. 

Motie 1: Aanpak asociaal rijgedrag door gemeente Vlissingen
Behorend bij agendapunt: 8.2. rvs Programmabegroting 2024-2027

De raad van Gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op donderdag 16 november 2023, Constaterende dat:
Het college het volgende schrijft op pagina 26:
“Binnen het grondgebied van de gemeente Vlissingen kennen we opmerkelijk veel klachten over asociaal rijgedrag. De boulevards en omgeving lijken een aantrekkende werking te hebben op deze doelgroep. Daarnaast zorgt de hoge dichtheid aan gebiedsontsluitingswegen er ook voor dat er voldoende mogelijkheden zijn om te hard te rijden. Om gedragsverandering te krijgen moet de ‘pakkans’ omhoog, zowel objectief (de werkelijke pakkans) als
subjectief (de pakkans zoals men die ervaart). De gemeente heeft echter geen bevoegdheden om op deze overtredingen te handhaven. We zetten ons in om dit gedrag aan te passen door in overleg te gaan met politie en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ)”.
Overwegende dat:
- Het college zich in wil zetten door in overleg te gaan met politie en het ROVZ.
- Het college geen ambitie benoemt om het aantal klachten te reduceren.
- Onze burgers zelf géén inbreng hebben in vergaderingen met politie en ROVZ, maar wel gebaat zijn bij een concrete afname van de huidige klachten en overlast.
Verzoekt het college om:
- In 2024, 2025 en 2026 het aantal klachten met 10% per jaar te reduceren.
- De raad en de bevolking van Vlissingen te informeren welke stappen de gemeente, politie en ROVZ concreet gaat zetten om dit doel te behalen.
- Of wanneer politie en/of ROVZ een lager ambitieniveau hebben dit ook met de raad en bevolking te delen.
- De raad te informeren welke ‘flitspaalverzoeken’ het college heeft gedaan bij het Openbaar Ministerie.

En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie SGP:
Lilian Janse-van der Weele

Van de overige 6 moties noemen we hier alleen de titel. We verwijzen u naar de raadsagenda op de site van de gemeente.

Motie 2
Realisatie relatieloket.

Motie 3
Versterken rol ouders bij de aanpak van jeugdcriminaliteit én toepassen van IJslands preventiemodel
Bij Begroting 2024.

Motie 4
Pleidooi voor een landelijke aanpak sociaal domein tot 2040
Bij Begroting 2024.

Motie 5
Zekerheid voor de markt!
Behorend bij agendapunt: 8.2. rvs Programmabegroting 2024-2027.

Motie 6
Kostendekking tarieven havengelden en lijkbezorging
Behorend bij agendapunt: 8.2. rvs Programmabegroting 2024-2027.

Motie 7
Geen inspanningsverplichting maar een resultaatsverplichting
Behorend bij agendapunt: 8.2. rvs Programmabegroting 2024-2027.

Reactie schrijven

Commentaren: 0